Yazım Kuralları


Türkiye’de Lösemi Lenfoma Miyelom Araştırmaları (LLM) Dergisi, Lösemi Lenfoma Miyelom Derneği tarafından yılda üç sayı olmak üzere Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır. Türkiye’de Lösemi Lenfoma Miyelom Araştırmaları (LLM) Dergisi, Türkiye Atıf Dizini ve TÜBİTAK/ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından indekslenmektedir. Google Scholar veri tabanında görüntülenmektedir.

LLM; başta lösemi, lenfoma ve miyelom olmak üzere tüm hematolojik kanserler ve kemik iliği yetmezlikleriyle alakalı olacak şekilde davetli derleme, araştırma makalesi (klinik ve/veya laboratuvar çalışma), olgu sunumu ve editöre mektup türünde makaleler kabul etmektedir. LLM'ye gönderilen makalelerin, kısmen ya da bütünüyle daha evvel başka yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere bir başka ulusal ya da uluslararası bilimsel dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir.

LLM'ye gönderilen makaleler, dergi sekreteryası tarafından şeklen eksiksiz olduğunun kontrolünü takiben hakem değerlendirme sürecinin başlatılabilmesi için editöre yönlendirilmektedir. Editör ve/veya editör yardımcıları araştırma makaleleri için 3, derleme ve olgu sunumları için de 2'şer hakem atamaktadırlar. LLM makale değerlendirme sistemi yazar ve hakemler bakımından çift kör olarak çalışmaktadır. Hakemlerden, makalenin ilk değerlendirme sürecini normal koşullarda 15 günde bitirmeleri beklenir. Bununla birlikte gerektiğinde hakemlere ek süre verilebilmektedir. Bu süre sonunda hakemler dört farklı yanıt verebilirler: Kabul, minör revizyon, major revizyon, ret. Yeter sayıdaki hakemden gelen görüşler önce editör yardımcısı tarafından değerlendirilmektedir. Editör yardımcısı hakem değerlendirmesine kendi görüşünü de ekleyerek editöre yönlendirmektedir. Makale hakkındaki nihai karar editör ve editör yardımcılarının ortak toplantısında verilmektedir. Bir makalenin ilk değerlendirme sürecinin sonunda hakemler tarafından revizyon istenmesi, o makalenin sonraki değerlendirme aşamalarında kabul edileceği anlamına gelmemektedir.

LLM'ye gönderilecek tüm makalelerin, Dünya Tıp Dergileri Editörler Kurulu ICMJE'nin (www.icmje.org) "Biyomedikal dergilere gönderilecek yazılarda aranan ortak kurallar hakkındaki tavsiyeler"i (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals Editors) ve Uluslararası Etik Yayımcılık Kurulu COPE'nin "Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartlar"ı dikkate alınarak hazırlanmış olması gerekmektedir.


1) ARAŞTIRMA MAKALESİ
Kapak sayfası
Makalenin içeriğini doğru bir şekilde yansıtan makale başlığının bu sayfada sunulması gerekmektedir. Makale başlığının mümkün olduğu kadarıyla çalışmanın türü hakkında da okuyucuya bilgi verecek şekilde düzenlenmesi beklenmektedir (Örneğin: Randomize çalışma, geriye dönük değerlendirme, vb gibi). Makale başlığı Türkçe ve İngilizce olarak belirtilmelidir.

Makaleye katkıda bulunan yazarların sıralı bir biçimde sunulması gerekmektedir. Her yazarın açık ve anlaşılır bir şekilde varsa akademik unvanları, kurum bilgileri, posta ve e-posta adresleri belirtilmelidir. Yazışmadan sorumlu yazarın kim olduğu ve bu yazarın iletişim bilgilerinin açık, anlaşılır ve doğru bir şekilde belirtilmesi önem taşımaktadır.

Çalışmaya katkıda bulunan bilim insanlarının yaptıkları katkıların ne şekilde olduğunun belirtilmesi gerekmektedir (Örneğin: Literatür taranması: ABC, DEF, GHI. Verilerin toplanması: ABC, JKL, MNO. Makalenin yazımı: ABC, DEF, MNO, gibi)

Makalenin kısa başlığı oluşturulmalı ve bu sayfada sunulmalıdır. Makalenin kısa başlığı Türkçe ve İngilizce olarak belirtilmelidir. Dergi editörler kurulu gerek görürse bu başlığı kısaltabilir ya da değiştirebilir.

Çalışma ile alakalı olarak doğrudan ya da dolaylı bir ticari bağlantı/ilişki olması ve/veya çalışma için maddi destek alınması durumlarında; kullanılan ticari ürünün ve/veya ilacın sahibi şirket ve/veya kişi ile herhangi bir ticari bağlantının olması durumlarında, mutlaka "mali açıklama"nın yapılması gerekmektedir. Yazar ve/veya yazarların böyle bir ilişkisi yoksa, bu durum da "mali açıklama" şeklinde mutlaka sunulmalıdır.

Yazar ve/veya yazarlar "çıkar çatışması" beyanını bu sayfada belirtmelidirler. Çıkar çatışması varlığı durumunda yazar ve/veya yazarların bu durumu ICMJE genel beyan formunu (http://www.icmje.org/conflicts-of-interest/) doldurarak da LLM bilimsel yönetim ofisine göndermeleri gerekmektedir.

Çalışma, daha önce bir kongre ya da sempozyumda bildiri olarak sunulmuş ise bu sayfada belirtilmelidir.

Kapak sayfasında yazışmadan sorumlu yazar imzasıyla editöre yönelik olarak kısa ve öz şekilde yazılmış bir sunum metninin eklenmesi beklenmektedir.

Sözcük sayısı
Araştırma makalesinin sözcük sayısı, özet bölümü hariç tutularak, en fazla 4000 olmalıdır.

Özet
Özet bölümü Türkçe ve İngilizce olarak, 300 sözcüğü aşmayacak şekilde, kapak sayfasının devamında ayrı bir bölümde sunulmalıdır. Her iki dilde yazılacak özet (abstract); amaç (objective), hastalar ve yöntem (patients and methods), bulgular (results) ve sonuç (conclusion) şeklinde bölümlendirilmelidir.

Anahtar sözcükler Türkçe ve İngilizce olarak bu sayfada belirtilmelidir. Anahtar sözcüklerde standardizasyon sağlanabilmesi adına, makalenin sisteme yüklenmesi sırasında yazarlara otomatik olarak sunulan anahtar sözcük bulma sisteminden (Index Medicus Medical Subject Headings-MeSH) yararlanılmalıdır. Anahtar sözcükler en az 3 ve en fazla 5 adet olmalıdır.

Makale bölümlendirilmesi
Araştırma makaleleri; uzun olmayan ve konunun arka planının kısaca anlatılarak çalışmanın hangi amaç ve nedenlerle yapıldığının net olarak vurgulandığı “giriş”, hasta özelliklerinin, çalışma yönteminin, istatistiki analizin ve etik beyanın yer aldığı “hastalar ve yöntem”, çalışma sonuçlarının açık ve anlaşılır bir biçimde tablo, grafik ve şekillerle desteklenerek sunulduğu “bulgular”, çalışma sonuçlarının literatür verileriyle karşılaştırılarak analizinin yapıldığı ve nihayetinde bir ya da daha fazla sayıda yargı içermesi beklenen “tartışma ve sonuç” ile varsa “teşekkür” ve son olarak da “kaynaklar” kısımlarından oluşmalıdır.

Araştırma makalelerinde kaynak sayısı için bir kısıtlama yoktur.


2) DERLEME
Kapak sayfası “Araştırma makalesi” bölümünde anlatıldığı şekilde hazırlanmalıdır.

Sözcük sayısı
Derlemenin sözcük sayısı, özet bölümü hariç tutularak, en fazla 5000 olmalıdır.

Özet
Özet bölümü Türkçe ve İngilizce olarak, 300 sözcüğü aşmayacak şekilde, kapak sayfasının devamında ayrı bir bölümde sunulmalıdır. Araştırma makalesinden farklı olarak, derlemede özet yazılarının bölümlendirilmesi gerekmemektedir.

Anahtar sözcükler Türkçe ve İngilizce olarak bu sayfada belirtilmelidir. Anahtar sözcüklerde standardizasyon sağlanabilmesi adına, makalenin sisteme yüklenmesi sırasında yazarlara otomatik olarak sunulan anahtar sözcük bulma sisteminden (Index Medicus Medical Subject Headings-MeSH) yararlanılmalıdır. Anahtar sözcükler en az 3 ve en fazla 5 adet olmalıdır.

Makale bölümlendirilmesi
Derleme yazılarının bölümlendirilmesi gerekmemektedir. Bununla birlikte net ve açıklayıcı bilgilerin sunulduğu “giriş" kısmı ve sunulan bilgiler hakkında bir ya da daha fazla sayıda yargıyı ya da geleceğe ilişkin önerme ve öngörüleri içeren “sonuç” ile varsa “teşekkür” ve son olarak da “kaynaklar” bölümlerinin olması beklenmektedir.

Derleme makalelerinde kaynak sayısının en fazla 100 olması beklenmektedir.


3) OLGU SUNUMU
Kapak sayfası
“Araştırma makalesi” bölümünde anlatıldığı şekilde hazırlanmalıdır.

Sözcük sayısı
Olgu sunumunun sözcük sayısı, özet bölümü hariç tutularak, en fazla 1500 olmalıdır.

Özet
Özet bölümü Türkçe ve İngilizce olarak, 300 sözcüğü aşmayacak şekilde, kapak sayfasının devamında ayrı bir bölümde sunulmalıdır. Araştırma makalesinden farklı olarak, olgu sunumunda özet yazılarının bölümlendirilmesi gerekmemektedir.

Anahtar sözcükler Türkçe ve İngilizce olarak bu sayfada belirtilmelidir. Anahtar sözcüklerde standardizasyon sağlanabilmesi adına, makalenin sisteme yüklenmesi sırasında yazarlara otomatik olarak sunulan anahtar sözcük bulma sisteminden (Index Medicus Medical Subject Headings-MeSH) yararlanılmalıdır. Anahtar sözcükler en az 3 ve en fazla 5 adet olmalıdır.

Makale bölümlendirilmesi
Olgu sunumları; uzun olmayan ve konunun arka planının kısaca anlatılarak olgunun hangi amaç ve nedenlerle sunulduğunun net olarak vurgulandığı “giriş”, hasta özelliklerinin ve etik beyanın yer aldığı “olgu sunumu”, sunulan olgu özelliklerinin literatür verileriyle karşılaştırılarak analizinin yapıldığı ve nihayetinde bir ya da daha fazla sayıda yargı içermesi beklenen “tartışma ve sonuç” ile varsa “teşekkür” ve son olarak da “kaynaklar” kısımlarından oluşmalıdır.

Olgu sunumu makalelerinde kaynak sayısının en fazla 10 olması beklenmektedir.


4) EDİTÖRE MEKTUP
Editöre mektup, daha evvel LLM'de yayımlanmış makalelere yönelik eleştiri ya da katkı amacıyla yazılabileceği gibi, derginin ilgi alanına giren konularda son zamanlarda elde edilen yeni bilgilerin paylaşılması, yazar ve/veya yazarlar tarafından yapılmış bir başka çalışmanın sonuçlarının kısaca sunulması, vb gibi amaçlarla da hazırlanabilir.

Kapak sayfası
“Araştırma makalesi” bölümünde anlatıldığı şekilde hazırlanmalıdır. Sözcük sayısı
“Editöre mektup”un sözcük sayısı en fazla 1000 olmalıdır.

Özet
Özet bölümü içermemelidir.

Makale bölümlendirilmesi
Makale bölümlendirilmesi gerekmemektedir. Ancak varsa “teşekkür” ve son olarak da “kaynaklar” kısımlarının olması gerekmektedir.

Editöre mektup makalelerinde kaynak sayısının en fazla 10 olması beklenmektedir.

Ek Bilgiler / Kurallar
1) Derginin yayım dili Türkçe'dir. Bu nedenle makale yazımında Türk Dil Kurumu'nun "Büyük Türkçe Sözlük"ü ve "Yazım Kılavuzu" (www.tdk.gov.tr) temel alınmalıdır. Günlük pratikte yaygın kullanılan tıp terimleri, okundukları şekilde ve Türkçe yazım kurallarına uygun olarak yazılmalı; İngilizce ya da başka bir dilde kullanılan terimler ise tırnak içinde belirtilmelidir.

LLM'ye gönderilen tüm makaleler Türkçe dil editörünün denetiminden geçirildikten ve gerekli görülen düzeltme ve değişiklikler yapıldıktan sonra yayımlanmaktadır.

2) LLM'ye gönderilen makaleler, "Times New Roman" karakterinde çift satır aralıklı olarak ve 12 punto kullanılarak yazılmalı, sayfanın her iki kenarında 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Yayın metni IBM uyumlu bilgisayar programında (Microsoft Windows, en az Word 98) hazırlanmış olmalıdır. Sayfalara başlık sayfasından başlayarak sırayla numara verilmelidir. Numaralar sayfanın sağ alt köşesinde yer almalıdır.

3) Makalede kullanılan kısaltmalar uluslararası kabul edilen şekilde olmalı, ilk kullanıldıkları yerde açık olarak yazılmalı ve parantez içinde kısaltılmış şekli gösterilmelidir. Tüm metin boyunca kısaltılmış şekil kullanılmalıdır.

Başlık (title) ve özet (abstract) bölümlerinde mümkün olduğunca kısaltmalardan kaçınılmalıdır.

Kısaltma kuralları için Amerikan Tıp Birliği (American Medical Association)'nin web sayfası www.amamanualofstyle.com ve TDK (www.tdk.gov.tr)'den yararlanılması önerilmektedir.

4) Makalelerde sunulan tüm ölçümler uluslararası ünite sistemi (The International System of Units/Le Système International d'Unités)'ne göre düzenlenmiş metrik sistemde olmalıdır. Bunun için Amerikan Tıp Birliği'nin önerilerinin sunulduğu web sayfası www.amamanualofstyle.com ve "SI Unit Conversion Guide, New England Journal of Medicine Books, 1992"'den yararlanılabilir.

5) LLM'ye gönderilen her türlü makalenin tablo, grafik, şekil ya da fotoğraflarla zenginleştirilmesi beklenmektedir.

Yayın hakkı sahibi sorumlu yazar ve yayınevinden yazılı izin alınması ve bu iznin dergi ofisine sunulması kaydıyla, başka bir yayındaki tablo, grafik, şekil ya da fotoğraf birebir şekliyle ve kaynak gösterilmek koşuluyla LLM'de yayımlanabilir. Bunun haricinde; başka bir makaleden ya da her ne şekilde olursa olsun yazılı ve/veya elektronik bir yayından birebir haliyle nakledilmiş hiç bir tablo, grafik, şekil ya da fotoğraf LLM'de yayınlanamayacaktır. LLM'ye gönderilen makalelerde orijinal tablo, grafik, şekil ya da fotoğrafın yazar ve/veya yazarlar tarafından uyarlanarak ve kaynak gösterilerek sunulması beklenmektedir.

Tablo, grafik, şekil ya da fotoğraflar metin içinde atıfta bulunulan sıraya göre numaralandırılmalıdır. Aynı zamanda sorumlu yazar tarafından, bunların metin içerisindeki yerlerinin belirtilmesi beklenmektedir.

Her tablo, metinden hariç ayrı birer sayfada, çift aralıklı ve aynı yazı karakterinde hazırlanmış olmalıdır. Her bir tabloya çok uzun olmayacak şekilde bir başlık eklenmelidir. Tablo açıklamaları başlıkta ya da tablonun üst kısmında değil, altta, dipnot bölümünde sıralanmalıdır. Dipnotlarda daha evvel metinde yapılmamış tüm kısaltmalar ile alışılagelmedik tüm kısaltma ve açıklamalar sunulmalıdır. Dipnotların aynı yazı karakterinde sayılarla ya da *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡ vb. gibi sembollerle yapılması uygun olacaktır.

Her bir grafik, şekil ya da fotoğraf ayrı birer sayfada sunulmalıdır. Grafik, şekil ve fotoğrafların profesyonel olarak çizilmiş, hazırlanmış ya da fotoğraflanmış olması beklenmektedir. Fotoğrafların dijital baskı kalitesinde olması gerekmektedir. Grafik ve şekillerin JPEG ya da GIF formatında, yüksek çözünürlükte görüntü oluşturacak şekilde ayrıca elektronik haldeki dosyaları hazırlanmalı ve gönderilmelidir.

Röntgen, bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans görüntüleme, patoloji, periferik yayma ve diğer her türlü tanısal görüntüleme ve örneklerin fotoğraflarının JPEG ya da GIF formatında, yüksek çözünürlükte görüntü oluşturacak şekilde ayrıca elektronik haldeki dosyaları hazırlanmalı ve bu haliyle gönderilmelidir.

Hasta fotoğrafları kullanılacaksa; fotoğraf görüntüsünde hastaların gözlerinin mutlaka siyah bant ile kapatılmış olması, hastaların bu haliyle tanınabilir olmamasına özen gösterilmesi ve nihayetinde hasta ya da sorumlusundan yazılı izin alınması ve bunun LLM dergi ofisine sunulması gerekmektedir.

Grafik, şekil ya da fotoğraflar için başlık değil altyazı ve dipnot kullanılmalıdır. Her bir altyazı ve dipnot metin yazım kurallarına uygun hazırlanmalı ve ayrı birer sayfada ait olduğu grafik, şekil ya da fotoğraf belirtilerek sunulmalıdır.

6) LLM'ye gönderilen makalelerde metin içerisinde, tablo, grafik, şekil ya da fotoğrafta kullanılmış olan her türlü alıntı mutlaka kaynak gösterilerek belirtilmelidir.

Henüz yayımlanmamış veriler ve çalışmalar kaynaklar bölümünde yer almamalıdır. Bunlara metin içerisinde "kişisel görüşme, isim(ler), yayınlanmamış veri, yıl" şeklinde yer verilmelidir.

Kaynaklar, metin bölümünde, cümlenin sonunda, noktalama işaretinden hemen önce parantez “( )” içerisinde belirtilmeli ve kaynaklar bölümünde de metin içindeki geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır.

Kaynaklar; tablo, grafik, şekil ya da fotoğrafta belirtilecekse, ilgili başlık yazısının sonunda parantez “( )” içerisinde yazılmalıdır.

Dergi isimleri “Index Medicus” ve “Ulakbim/Türk Tıp Dizini”ne göre kısaltılmalıdır.

Örnekler:

a) Kaynak bir dergi ise: Yazar(lar)ın soyadı ve adının başharf(ler)i (6 ve daha az sayıda yazar için yazarların tümü, 6'nın üzerinde yazarı bulunan makaleler için ilk 6 yazar belirtilmeli ve devamında Türkçe kaynaklar için "ve ark.", yabancı kaynaklar için "et al." ibaresi kullanılmalıdır). Makalenin başlığı. Derginin Index Medicus'a uygun kısaltılmış ismi (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) Yıl;Cilt:İlk ve son sayfa numarası.
Örnek: Ciurea SO, Zhang MJ, Bacigalupo AA, Bashey A, Appelbaum FR, Aljitawi OS, et al. Haploidentical transplant with posttransplant cyclophosphamide vs matched unrelated donor transplant for acute myeloid leukemia. Blood. 2015;126(8):1033-40.

b) Kaynak kitaptan bir bölüm ise: Bölüm yazar(lar)ının soyadı ve adının başharf(ler)i. Bölüm başlığı. In: Editör(ler)in soyadı ve adının başharf(ler)i (ed) veya (eds). Kitabın adı. Kaçıncı baskı olduğu. Basım yeri: Yayınevi, Baskı yılı:Bölümün ilk ve son sayfa numarası.
Örnek: Kaushansky K. Reactive Thrombocytosis. In: Kaushansky K, Lichtman MA, Beutler E, Kipps TJ, Seligsohn U, Prchal JT, eds. Williams Hematology. 8th ed. New York: McGraw Hill, 2010: 1929-1932.

c) Kaynak bir web sitesi ise: Web sitesinin adı. Erişim tarihi. Available from: Web sitesinin adresi.
Örnek: American Cancer Society. Erişim tarihi: 15 kasım 2016. Available from: http://www.cancer.org/

d) Diğer örnekler:
Kitap: Harmening D. Modern Blood Banking & Transfusion Practices. 6th ed. Philadelphia, PA, USA: F.A. Davis Company; 2012.
Kongre/konferans bildiri kitabı özeti: Lee DJ, Bates D, Dromey C, Xu X, Antani S. An imaging system correlating lip shapes with tongue contact patterns for speech pathology research. In: Krol M, Mitra S, Lee DJ, editors. Proceedings of the 16th IEEE Symposium on Computer-Based Medical Systems; 26–27 June 2003; New York. Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society; 2003. pp. 307-313.

7) LLM'de yayımlanan makalelerden bilimsel ve hukuki olarak yazar ve/veya yazarları sorumludur. Makalelerin içeriği, etik kurul onayının beyanı, çıkar çatışması beyanı, yararlanılan kaynakların belirtilmesi ve doğruluğu hakkında tüm sorumluluk yazar ve/veya yazarlara aittir. Yayımlanmış ya da yayıma kabul edilmiş makalelerin içeriği nedeniyle editör, yardımcı editörler, yayın danışma kurulu ve yayınevi hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir. Dergiye yayımlanmak üzere makale gönderen yazar ve/veya yazarlar bu kuralları baştan kabul etmiş sayılır.

LLM, Helsinki Deklarasyonu etik standartlarına uymayı ilkesel olarak kabul etmektedir. Helsinki Deklarasyonu ve ilgili etik yaklaşıma Dünya Tıp Birliği (World Medical Association) web sayfasından (www.wma.net) ve Türk Tabipleri Birliği web sayfasından (www.ttb.org.tr/kutuphane/tip_etigi.pdf) ulaşılabilir. Buna göre; insanlarla alakalı tüm çalışmalarda, LLM'ye gönderilecek makalenin "Hastalar ve Yöntem" bölümünde ilgili etik kurulu onayı alındığı mutlaka belirtilmelidir. Bunun haricinde çalışmanın yapıldığı hasta ve/veya gönüllülerin bilgilendirilerek yazılı onamlarının alındığına dair açıklama da mutlaka aynı kısımda sunulmalıdır. Hayvan çalışmalarında ise; yine aynı kurumun nisan 2016'da Arjantin'deki toplantısında son şeklini verdiği beyannamesi (WMA Statement on Animal Use in Biomedical Research)'ne göre davranılması, ilgili etik kurulu onayı alınması ve bunların makalede "yöntem" bölümünde belirtilmesi gerekmektedir. Editörler ve yayın danışma kurulu tarafından gerek görüldüğünde, belirtilen etik kurul onayları LLM ofisi tarafından yazar ve/veya yazarlardan istenebilmektedir.

8) Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayımlayan kuruluşa aittir.

LLM'ye makale gönderme sürecinde mutlaka "Telif Hakkı Devir Formu" da tüm yazarlar tarafından imzalanarak dergi e-posta ve LLMBİR posta adresine ulaştırılmalıdır. "Telif Hakkı Devir Formu" ekte bulunmaktadır.


9) Kaynak Gösterme

LLM Dergi